Home Civil Society Voices 2010 Civil society voices Polls for Penang councillors: Further clarification

Polls for Penang councillors: Further clarification

Follow us on our Malay and English WhatsApp, Telegram, Instagram, Tiktok and Youtube channels.

Following questions from the public over the process of elections for civil society nominees to serve as MPSP and MPPP councillors, the Penang Forum steering committee has issued a clarification.

The crowd at Penang Forum 2 in March 2010

JEMPUTAN KE PENANG FORUM 3

Pemilihan ahli majlis badan bukan kerajaan untuk penggal tahun 2011

Tarikh: Ahad, 14 November
Waktu: 9.00 pagi – 3.00 petang
Tempat: Dewan Penang Chinese Girls School Alumni
(di hadapan St Nicholas School for the Blind),
Jalan Bagan Jermal, Penang
(Yuran Pendaftaran RM10.00, Pelajar/mahasisa/i RM5.00)

Perisytiharan Selanjut

Susulan daripada sidang akhbar pada 3 Oktober 2010 yang mengumumkan Penang Forum 3 akan menjalankan pemilihan ahli majlis badan bukan kerajaan sebagai MPPP and MPSP untuk penggal tahun 2011, Penang Forum 3 telah menerima banyak pertanyaan yang sesungguhnya memerlukan satu perisytiharan atau penjelasan yang lanjut.
Sila lawat laman web penangforum.net untuk matlumat latar belakang Penang Forum.

Asal usul Penang Forum

Penang Forum adalah satu forum terbuka untuk organisasi masyarakat sivil dan individu membincang isu-isu dan membuat polisi-polisi bagi tujuan pembangunan dan kemajuan negeri Pulau Penang.

Dua forum awam telah dilaksanakan: Pertama pada 13 April 2008 dan kedua pada 7 Mac 2010.

Dalam Forum pertama, sebelas kumpulan kerja telah ditubuhkan yang merangkumi sektor-sektor seperti kesihatan, alam sekitar, pekerja, wanita, orang kurang upaya, kerajaan tempatan, pemuda/i dan pelajar, pengangkutan, seni dan budaya, warisa pusaka,dan masyarakat muhibah. Setiap kumpulan telah menyediakan satu laporan yang mengandungi cadangan-cadangan yang positif dan kemudiannya ia diperbentangkan dalam dua sidang kepada Menteri Besar dan Jawatankuasa Negeri. Usaha ini dilaksanakan bagi tujuan menjalin satu hubungan kerjasama yang positif antara penduduk negeri Pulau Pinang dan Kerajaan Tempatan dan Negeri. Semangat ini senantiasa termaktub dalam aktiviti-aktiviti Penang Forum.

Dalam Forum kedua, dua resolusi telah dilalui/diluluskan menyeru Kerajaan Negeri Pulau Pinang memulihkan semula pilihanraya kerajaan tempatan dan mengemukakan Pelan Tempatan Negeri Pulau Pinang (Penang State Local Plan).

Forum-forum ini dianjurkan oleh Jawatankuasa Stering Penang Forum yang terbuka kepada individu-individu yang prihatin dan wakil-wakil daripada pelbagai organisasi masyarakatan sivil di Penang.

Kumpulan-kumpulan organisasi yang terlibat dalam Penang Forum dan ahli-ahli jawatankuasa Stering boleh diperolehi di laman web Penang Forum.

Tujuan mengadakan Penang Forum 3

Penang Forum berjuang untuk memulihkan semula pilihanraya kerajaan tempatan sebagai satu elemen penting dalam sesebuah kerajaan yang demokratik.

Sementara itu, pemilihan penerimaan nama untuk calon pilihanraya ahli-ahli majlis mempunyai dua tujuan. Pertama, hal ini mewujud kebertanggungjawaban ke dalam proses pencalonan ahli majlis. Kedua, hal ini menggalakkan kepentigan untuk mengadakan pilihanraya kerejaan tempatan di Penang pada masa akan datang. Jauh daripada memberi ‘tekanan’ kepada kerajaan negeri yang seperti dinyatakan oleh pihak-pihak tertentu, Penang Forum melihat perkara ini sebagai satu langkah yang positif menuju ke suatu tahap penyertaan masyarakat yang demokratik kepada penduduk-penduduk negeri Pulau Pinang. Penang Forum telah dan masih bekerjasama dengan Kerajaan Negeri dalam isu-isu tertentu melalui perbincangan dan perundingan serta perundangan dalam menyertai Penang Forum termasuk aktiviti-aktiviti dalam Penang Forum 3.

Kelayakan Pengundi untuk Penang Forum 3

Semua penduduk negeri Pulau Pinang yang berumur 21 tahun dan ke atas layak mengundi dalam Penang Form 3 untuk memilih nama-nama daripada masyarakat sivil untuk menjadi ahli-ahli majlis MPPP dan MPSP penggal 2011.

Penduduk-penduduk bukan warganegara Malaysia boleh mengundi. Amalan ini berasaskan prinsip semua “rate payers” memperolehi satu perwakilan yang adil dalam kerajaan tempatan.

Untuk membantu kami menjalankan forum ini dengan lancar, pengundi-pengundi diminta untuk mendaftarkan diri sebelum hari Penang Forum 3 melalui Hubungi Kami seperti di bawah. Yuran pendaftaran akan dikutip pada hari Forum tersebut iaitu 14 Nov, 2010.

Para penduduk perlu mengundi melalui kehadiran sendiri. Penang Forum 3 tidak akan menerima undi pos atau undi wakil (proxy votes).

Kelayakan untuk menjadi calon badan bukan kerajaan ahli majlis MPPP dan MPSP penggal 2011

READ MORE:  State polls: Why turnout matters

Seksyen 10 Akta Kerajaan Tempatan menyatakan bahawa ahli-ahli majlis mesti mempunyai “pengalaman yang luas dalam hal ehwal kerajaan tempatan atau mereka yang telah mencapai kecemerlangan dalam ikhtisas/perdagangan atau industri atau sebaliknya mempunyai keupayaan mewakilan kepentingan masyarakat”.

Selani itu, Penang Forum 3 menghendaki calon-calon untuk mematuhi atau melanggani prinsip-prinsip asas yang telah ditentukan dalam Deklarasi Penang Forum. Sila rujuk kepada Deklarasi tersebut di laman web Penang Forum.

Tambahan pula, untuk memastikan bahawa calon-calon adalah sesuai dan tidak mempunyai kentingan yang bercanggah dengan perwakilan mereka, calon-calon perlu menandatangani satu deklarasi dalam borang permohonan yang boleh diperolehi di Sini,

Syarat-syarat lain adalah calon-calon mesti warganegara Malaysia dan bermastautin di Penang, berfasih dalam Bahasa Malaysia, serta mempunyai masa yang mencukupi untuk menjalankan tugas dan tanggungjawab sebagai seorang Ahli Majlis.

Ahli-ahli Kumpulan Stering Penang Forum memahami tanggung jawab dan kewajiban seseorang ahli Majlis Perbandaran memandangkan beberapa ahli-ahli daripada mereka pernah bertugas sebagai Ahli-Ahli Majlis Perbandaran sebelum ini. Calon-calon yang wajar seharusnya berupaya melaksanakan perkhidmatan beliau dan dapat menyuarakan masalah yang dihadapi oleh penduduk-penduduk negeri Pulau Pinang serta melindungi kepentingan-kepentingan mereka.

Sila beri perhatian bahawa tarikh tutup penyerahan borang permohonan adalah pada hari Jumaat, 29 haribulan Oktober 2010.

Bantahan awam dan syarat-syarat pemilihan calon

Pada 1 haribulan Nov 2010, Jawatankuasa Stering Penang Forum 3 akan mengumumkan senarai nama calon-calon berserta dengan maklumat-maklumat calon di laman web Penanag Forum untuk penelitian dan bantahan awam. Waktu pembantahan adalan satu minggu bermula daripada 1 haribulan sehingga 5 haribulan November 2010. Sebarang bantahan perlu disampaikan ke alamat Hubung Kami seperti di bawah.

Jawatankuasa Stering Penang Forum akan mengesahkan segala bantahan yang ditimbul. Batasan dan skop pembantahan adalah berasaskan syarat-syarat seperti yang ditulis dalam seksyen Kelayakan Untuk Menjadi Calon Badan Bukan Kerajaan Ahli Majlis MPPP dan MPSP Penggal 2011 di atas.

Permohonan yang ditolak akan diberitahu/dimaklumkan oleh Jawatankuasa Stering Penang Forum. Keputusan Jawatankuasa adalah muktamad.

Penang Forum 3 ingin menjelas kepada penduduk-penduduk negeri Pulau Pinang yang berminat memohon menjadi ahli majlis, mereka boleh memohon melalui saluran-saluran lain yang diberi hak kuasa untuk perlantikan di bawah sistem semasa yakni parti-parti politik, dewan perniagaan, badan-badan industri dan profesional atau terus kepada Kerajaan Negeri Pulau Penang.

Proses pilihanraya Penang Forum 3

Pengundian secara terbuka dan kedudukan calon-calon ditentukan mengikut bilangan undi yang diperolehi. Nama-nama calon yang berjaya dipilih akan diserah kepada Kerajaan Negeri sebagai calon untuk perlantikan wakil badan bukan kerajaan ahli majlis MPPP dan MPSP untuk penggal 2011. Kerajaan Negeri Pulau Penang mempunyai keputusan muktamad dalam perlantikan tersebut.

Pernyataan berakhir

Hubungi Kami
Untuk segala pertanyaan sila hubungi kami di:
Alamat : Penang Forum 3, c/o Aliran, 103 Medan Penaga, 11600 Jelutong, Penang.
Email : [email protected]
Telefon : Aliran at 658 5251
Fax : 04-6585197 waktu pejabat , Selasa hingga Sabtu.

Tarikh Penting

29 Oct, 2010 – Hari terakhir penyerahan borang-borang permohonan

1 Nov 2010 – Muat naik senarai nama calon-calon di laman web Penang Forum untuk penelitian awam

1-5 Nov, 2010 – Waktu bantahan awam

11 Nov, 2010  – Hari terakhir pendaftaran untuk para pengundi

14 Nov, 2010  – Penang Forum 3

INVITATION TO PENANG FORUM 3

Elections to determine civil society nominees to serve as MPPP and MPSP Councillors for 2011

Date : Sunday, 14 November.
Time : 9.00 am – 3.00 pm
Venue : Penang Chinese Girls School Alumni Hall
(directly opposite St Nicholas School for the Blind),
Jalan Bagan Jermal, Penang.
(Registration Fee RM10.00, Students RM5.00)

Further clarification

Further to the Press Conference held by Penang Forum 3 on October 13 2010 to announce that Penang Forum 3 will be holding an election to determine civil society nominees to serve as MPPP and MPSP councillors for the year 2011, Penang Forum 3 has received numerous enquiries which warrant further clarification.
Please visit Penang Forum website penangforum.net for background information.

READ MORE:  Ramasamy’s new party unlikely to sway Indian voters - analysts

About Penang Forum

Penang Forum is an open forum for civil society organizations and individuals to discuss issues and formulate policies for the betterment of Penang.

Two public fora were held: the first on 13 April 2008 and the second on 7 March 2010.

At the first Forum, eleven working groups were established involving a wide cross-section of Penangites deliberating on the issues of health, environment, labour, women, persons with disabilities, local government, youth & students, transport, arts & culture, heritage, and goodwill initiatives. Each group completed a report containing positive recommendations which were then presented in two sittings to the Chief Minister and the State Executive Committee. This effort was done in the spirit of building a positive partnership between Penangites and their State and Municipal Governments. Such spirits has always been at the heart of Penang Forum activities.

The Second Forum passed two resolutions to urge the Penang State Government to revive local government elections as well as to disclose the Penang State Local Plan.

These fora were organised by the Penang Forum Steering Committee which is an open committee comprising of concerned individuals and representatives from various civil society organizations in Penang.

The various organisations that make up the Penang Forum and the members of the Steering Committee can be read at the Penang Forum website penangforum.net

Reason for Penang Forum 3

Penang Forum is committed to revive local government elections as an essential element of democratic government.
In the meantime, holding elections for council nominees at Penang Forum 3 will serve two purposes. Firstly, it will bring accountability to the process of nomination of councillors. And secondly, it will promote interest on the future possibilities of holding local government elections in Penang. Far from exerting ‘pressure’ on the State Government as some quarters have suggested, Penang Forum sees this as a positive exploratory step towards a more democratic and participatory society for Penangites. Penang Forum continues to work closely with the State Government on these issues through consultative meetings and invitation to participate in Penang Forum activities including the oncoming Penang Forum 3.

Qualification of voters for Penang Forum 3

All residents of Penang age 18 and above are eligible to vote at Penang Forum 3 to elect civil society nominees to serve as councillors in MPPP and MPSP for 2011. Voters need not be Malaysian citizens to be eligible to vote. Such practice is based on the principle that all rate payers are entitled to fair representation at local governments.
To help us run the forum smoothly, voters are requested to register before the Forum through Contact Us below. The registration fee will be collected on the day of the Forum on 14th Nov, 2010.

Voters will have to vote in person. Penang Forum 3 does not accept postal votes or proxy votes.

Qualifications required to become civil society nominees to serve as MPPP and MPSP Councillors for 2011

Section 10 of the Local Government Act states that the councillors must have “wide experience in local government affairs or who have achieved distinction in any profession/commerce or industry or otherwise capable of representing the interest of their communities.”

In addition, Penang Forum 3 requires its nominees to subscribe to the basic principles set out in the Penang Forum Declaration. Please refer to the Declaration at the Penang Forum website penangforum.net

READ MORE:  Bersih says #VoteLokal and keep elections clean

Furthermore, to ensure that candidates are persons of good character and that they do not have conflicts of interests in representing civil society, candidates have to sign a declaration in the application form which is available on the penangforum.net website.

Other basic conditions required are that candidates must be Malaysian citizens resident in Penang, be proficient in Bahasa Malaysia, and be ready to devote sufficient time to carry out the duties of municipal councillors should they be successful.

Members of the Penang Forum Steering Group have no illusions about the demands required of municipal councillors, as some of its members have served as councillors before. The ideal candidates would be able to both deliver services as well as to articulate concerns and protect the interests of Penangites.

Please note that the closing date for the submission of application forms is on Friday, 29th October, 2010.

Public objections and criteria for selection of candidates

On 1 Nov 2010, the Penang Forum 3 Steering Committee will publish a list of candidates with their details on the Penang Forum website for public viewing and objection. The objection period will last for one working week 1-5 November. Objections should be sent to address at Contact Us below.

The Penang Forum Steering Committee will verify the basis of all objections raised. The limits and scopes of objections will be confined strictly to the conditions laid down in the section ‘Qualifications required to become civil society nominees to serve as MPPP and MPSP councillors for 2011’ as outlined above .

Candidates whose applications are rejected will be notified by the Penang Forum Steering Committee. The decision of the Penang Forum Steering Committee will be final.

Penang Forum 3 would like to point out that any Penang resident, if he or she so wishes, can apply to become a city councillor through other channels such as political parties, chambers of commerce, industries and professional bodies or by directly applying to the Penang State Government which is vested with the authority to nominate city councillors under the present system.

Election process in Penang Forum 3

Open balloting will be carried out to rank the candidates by the number of votes each candidate receives. The names of the successful candidates will be forwarded to the State Government for nomination as city councillors to represent the civil society in MPPP and MPSP for the year 2011. The final decision of appointment rests with the Penang State Government.

Contact us

For all enquiries please contact us at :

Address: Penang Forum 3, c/o Aliran, 103 Medan Penaga, 11600 Jelutong, Penang.
Email : [email protected]
phone : Aliran at 658 5251
Fax : 04-6585197 during office hours, Tuesday to Saturday.

Important dates
29 Oct, 2010 –  Last day for submitting Candidates’ applications forms.
1 Nov, 2010  – Uploading the list of Candidates on Penang Forum website for public viewing.

1-5 Nov 2010 – Public Objection period.

11 Nov, 2010 – Last day for registration of voters.

14 Nov, 2010 : Penang Forum 3

第二个新闻稿
邀请前往槟城论坛3
选出2011年槟威市议员的公民社会代表
日期:11月14日(星期日)
时间:早上9时至下午3时
地点:假槟华校友会礼堂(St Nicholas 对面)
登记费用:10令吉(学生5令吉)

进一步阐明
自10月13日举行的记者会后,进一步地解释整个槟城论坛的概念。欲知背景资料,可浏览槟城论坛网站penangforum.net。

关于槟城论坛
槟城论他是一个由公民社会组织及个人组成的一个公开论坛,主要是讨论槟城的一些课题及催生一些新政策,以让槟城更加进步美好。

早前曾举行2个论坛,即2008年4月13日及2010年3月7日。

在第一个论坛中,共有11个工作小组成立,讨论的课题范围也很广,包括健康、环境、工人、女性、残障人士、地方政府、青年与学生、交通、艺术与文化、古迹、及社会和谐, 各小组已拟定报告,包括给予建议,并已呈交予槟州首席部长林冠英及行政议员。槟州子民有此举动,是希望能与槟州政府及地方政府建立良好的合作关系。

第二个论坛主要是呈交2个议案,促请槟州政府恢复地方政府选举,同时公开槟州地方发展大蓝图。

这些论坛皆由槟城论坛督导委员会主办,委员会成员则由一批关心这些事务的个人及槟州某些公民社会组织代表组成。详情可参考槟城论坛网站。

主办槟城论坛3的原因

槟城论坛其中一个主要的诉求是恢复地方政府选举,以作为民主政府的基石。
此时,在槟城论坛3落实市议员的选举有2个目的。第一,将提升遴选市议员的问责精神。第二,提升人们对于恢复地方政府选举的兴趣及可能性。槟城论坛3 被 一些人误会为针对槟州政府“施压”,这是不正确的。槟城论坛3希望通过此论坛,带领槟城人民迈向更民主及提高社会参与感的里程碑。槟城论坛将继续与槟州政府,通过咨询会议,合作探讨恢复地方政府的方案。同时,我们也促请州政府配合及动员参与此槟城论坛3.

槟城论坛3选民资格
所有18岁以上,在槟城居住的人,包括非大马子民皆合格出席,并投选2011年槟岛市议员及威省市议员,各5名的推荐人选。此举主要是为了体现每位纳税人,都享有平等的原则。
为了让此论坛进行得更顺畅,希望选民可在11月14日前,联络我们登记,登记费将在当天收取。联络地址有刊登在此新闻稿 尾段。选民当天必须出席投票,本论坛不接受任何邮寄选票或代理人投票。

成为槟威市议员公民社会代表候选人的资格

根据《地方政府法令》第10条 ,市议员必须拥有以下条件,如必须在处理地方政府事务中,有丰富经验,或在专业/商业或工业有卓越表现者,或有能力代表个别社区的利益者。

槟城论坛3要求的候选人,必须认同槟城论坛宣言的原则,宣言已上载至槟城论坛网站。

为了证明候选人拥有良好品格,同时证明没有与公民社会的利益有所冲突,候选人必须填上大会准备的申请表格。

候选人必须是拥有大马国籍的槟州子民,精通国语,愿意牺牲时间处理槟威市议会的职责。

槟城论坛的督查小组有成员当过市议员, 所以完全了解当市议员有重任在 身。 理想中的市议员应有能力提供良好的服务,阐明及维护槟州子民的利益。

候选人的报名截止日期是10月29日。

公众抗议及遴选候选人的资格。
槟城论坛督查小组将在11月1日,于槟城论坛的网站宣布候选人的资料及名单,以让公众提出抗议,截止日期是11月5日。

督查委员会将检验所有抗议,检验标准则根据提名时签署的“申请表格的条件”,落选的候选人将被通知。督查委员会拥有最终决定权。

槟城论坛3劝请,任何人可透过现有管道,如政党、商会、专业人士等身份成为市议员的。或直接向槟州政府申请 ,由当权者直接委任成为市议员。

槟城论坛3的投票过程。
现场将进行投票,并选出5位得票最高的槟岛市政局及威省市政局的推荐人选。中选者将被推荐予政府被委为市议员。惟,最终的委任权在槟州政府手中。

任何疑问,可联络
Penang Forum 3, c/o Aliran, 103 Medan Penaga, 11600 Jelutong.
电邮:[email protected]
电话:04-6585251
传真:04-6585197(周二至周六的上班时间)

重要日期
10月29日:候选人提名的截止日期
11月1日:在网站上宣布候选人名单
11月1日至5日: 抗议期
11月11日:登记成为选民的截止日期
11月14日:槟城论坛3

The views expressed in Aliran's media statements and the NGO statements we have endorsed reflect Aliran's official stand. Views and opinions expressed in other pieces published here do not necessarily reflect Aliran's official position.

AGENDA RAKYAT - Lima perkara utama
  1. Tegakkan maruah serta kualiti kehidupan rakyat
  2. Galakkan pembangunan saksama, lestari serta tangani krisis alam sekitar
  3. Raikan kerencaman dan keterangkuman
  4. Selamatkan demokrasi dan angkatkan keluhuran undang-undang
  5. Lawan rasuah dan kronisme
Support our work by making a donation. Tap to download the QR code below and scan this QR code from Gallery by using TnG e-wallet or most banking apps:
Subscribe
Notify of
guest
2 Comments
Newest
Oldest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
U-Jean
U-Jean
26 Oct 2010 6.34pm

Hi, how do I register to be a voter?

admin
admin
26 Oct 2010 9.28pm
Reply to  U-Jean

Please email your name, affiliation (if any) and contact details to aliran (at) streamyx (dot) com

2
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x