Home Civil Society Voices Konvensyen Upov nafikan hak petani, galakkan biopiracy dan ancam agrobodiversiti (Malay/English)

Konvensyen Upov nafikan hak petani, galakkan biopiracy dan ancam agrobodiversiti (Malay/English)

EVELYN TANG/ALIRAN

Follow us on our Malay and English WhatsApp, Telegram, Instagram, Tiktok and Youtube channels.

Oleh Mohideen Abdul Kader dan NurFitri Amir Muhammad

[ENGLISH VERSION BELOW] Petani di Malaysia memperoleh bekalan benih daripada pelbagai sumber iaitu daripada agensi kerajaan seperti Jabatan Pertanian, pihak swasta melalui pemborong dan peruncit benih, serta daripada rakan dan ahli keluarga.

Berdasarkan perundangan, benih boleh dibahagikan kepada varieti yang dilindungi dan varieti tidak dilindungi.

Varieti yang dilindungi didaftarkan di bawah mekanisme perlindungan varieti tumbuhan. Perlindungan varieti tumbuhan terdiri daripada hak monopoli (juga dikenali sebagai hak pembiak baka tumbuhan) yang diberikan kepada pembiak baka tumbuhan untuk tempoh tertentu berhubung dengan pembangunan varieti baru tumbuhan.

Pada masa kini, Malaysia menerima pakai Akta Perlindungan Varieti Baru Tumbuhan 2004 (Akta PVBT) yang bertujuan untuk mengimbangi kepentingan berbeza pihak yang beroperasi dalam sistem pertanian negara sambil mencerminkan hak dan komitmen Malaysia di bawah pelbagai instrumen antarabangsa seperti Perjanjian Antarabangsa mengenai Sumber Genetik Tumbuhan untuk Makanan dan Pertanian, Konvensyen Kepelbagaian Biologi dan Protokol Nagoya.

Beberapa ciri penting Akta PVBT ialah:

 • Pengiktirafan dan perlindungan sumbangan yang dibuat oleh petani tempatan dan orang asal kepada pembangunan varieti baru tumbuhan dengan menggunakan kriteria pendaftaran yang berbeza untuk penternak komersial dan petani tempatan
 • Langkah-langkah yang bertujuan untuk mengoperasikan hak Malaysia di bawah Konvensyen Kepelbagaian Biologi untuk mencegah biopiracy, memudahkan perkongsian faedah yang adil dan saksama, dan menyokong pelaksanaan perundangan biokeselamatan seperti pengisytiharan sumber bahan genetik tumbuhan dan persetujuan bertulis terlebih dahulu daripada pihak berkuasa yang mewakili masyarakat tempatan atau pribumi sekiranya varieti tumbuhan itu dibangunkan daripada varieti tradisional
 • Sekatan ke atas hak pembiak baka tumbuhan supaya tidak menjejaskan kegunaan bukan-komersial dan amalan petani kecil mengusahakan tanah mereka sendiri dengan benih atau bahan pembiakan yang disimpan dari ladang, membenarkan juga pertukaran amaun benih atau bahan pembiakan yang munasabah di kalangan kecil petani

Terdapat satu lagi set undang-undang perlindungan varieti tumbuhan yang sedang dilobi oleh pihak tertentu untuk digunakan di Malaysia yang dipanggil Akta Kesatuan Antarabangsa bagi Perlindungan Varieti Baru Tumbuhan 1991 (International Union for the Protection of New Varieties of Plants Act 1991 atau Upov).

Konvensyen Upov pada asasnya ditubuhkan sebagai sebuah kelab kecil negara yang berdedikasi untuk mewujudkan hak penternak tumbuhan komersial. Ia direka untuk disesuaikan dengan sistem pertanian negara maju, terutamanya negara Eropah yang banyak bergantung kepada penternak komersial untuk bekalan benih.

Upov menyediakan perlindungan meluas varieti tumbuhan kepada pembiak baka, dengan sekurang-kurangnya 20 tahun (25 tahun untuk pokok dan tumbuhan menjalar seperti anggur) hak monopoli. Monopoli ini tidak mengendahkan inovasi yang dibuat oleh petani selama berabad-abad dengan mengehadkan hak petani secara bebas untuk menyimpan, menggunakan, menukar dan menjual benih dan bahan pembiakan yang disimpan dari ladang. Petani menggunakan pengetahuan tradisional mereka dalam pemilihan, pemeliharaan dan penyimpanan benih sebagai asas inovasi tempatan dan pemuliharaan benih in situ.

Upov mendakwa bahawa terdapat pengecualian di mana hak pembiak baka tidak meliputi tindakan yang dilakukan secara persendirian dan untuk tujuan bukan komersial tetapi ia memberikan tafsiran yang sempit tentang pengecualian tersebut. Menjual atau menukar benih atau bahan pembiakan dengan petani berdekatan atau di pasaran tempatan, atau perkongsian benih atau memakan hasil tuaian dengan ahli keluarga yang tidak tinggal di pegangan yang sama, adalah di luar skop pengecualian.

Di bawah Upov, kriteria utama untuk varieti baru tumbuhan dilindungi ialah kebaharuan (varieti tidak boleh didapati sebelum ini dalam jangka masa tertentu), kelainan (boleh dibezakan daripada mana-mana varieti lain), keseragaman (cukup seragam dalam ciri-ciri yang berkaitan) dan kestabilan (ciri-ciri yang berkaitan mesti kekal tidak berubah selepas pembiakan berulang).

READ MORE:  Hentikan pengusiran paksa kepada petani

Dengan kriteria yang ketat ini, Upov sudah mengecualikan varieti petani atau ras daratan daripada diberi perlindungan yang sama kerana petani biasanya akan menghasilkan lebih banyak varieti yang heterogen dan berubah-ubah yang bertindak balas terhadap sumber genetik yang pelbagai. Ini penting untuk biodiversiti tanaman.

Mengenai biopiracy, Akta Upov menyatakan bahawa hak pembiak baka mestilah bebas daripada sebarang langkah berkaitan pengeluaran, pensijilan, pemasaran, pengimportan atau pengeksportan bahan tersebut, sekali gus menolak sebarang jenis pendedahan negara asal atau asal usul sah sumber genetik sebagai syarat untuk pemberian perlindungan varieti tumbuhan. Ini bertentangan dengan kewajipan Malaysia dalam Konvensyen Kepelbagaian Biologi dan Protokol Nagoya.

Pengarang “The potential impact of UPOV 1991 on the Malaysian seed sector, farmers and their practices”, laporan yang diterbitkan oleh Third World Network dan Apbrebes telah menjalankan tinjauan dan temu bual untuk lebih memahami apa yang berlaku di lapangan dan potensi implikasi Upov dan sekatannya terhadap petani padi serta petani sayur-sayuran, buah-buahan dan tanaman industri di Semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak.

Di Semenanjung Malaysia, tinjauan yang dijalankan di kalangan 200 pesawah mendapati bahawa 50.4% benih yang digunakan responden adalah daripada varieti MR220 CL2 yang dilindungi, diikuti dengan varieti Siraj MR297 yang dilindungi (26.4%).

Tinjauan mendapati:

 • 33.5% petani menyimpan benih dari ladang mereka sendiri
 • 83.6% melakukannya kerana percaya kualiti benih terjamin dan berpuas hati dengan benih yang diproses sendiri
 • 16.4% lagi ingin menjimatkan kos dengan menyimpan benih. Jumlah benih yang mereka simpan adalah 10% hingga 20% daripada hasil tuaian mereka dan mereka juga berkongsi dan menjual benih yang disimpan dari ladang.

Hampir 99% daripada responden kaji selidik menentang sekatan ke atas pertukaran dan penjualan benih atas sebab-sebab seperti:

 • inginkan kebebasan memilih apa-apa benih yang mereka suka
 • ingin mengawal benih yang disimpan di ladang mereka sendiri
 • tiada jaminan bahawa benih di pasaran akan sentiasa mengekalkan kualitinya
 • bimbang harga benih akan meningkat dan
 • bimbang mereka tidak dapat menjimatkan kos apabila diperlukan

Di Sabah dan Sarawak, beberapa siri temu bual mendalam yang dijalankan dalam kalangan 40 pesawah mendedahkan penyimpanan dan pertukaran benih menjadi amalan biasa dalam kalangan petani yang menggunakan benih padi tradisional atau benih subsidi kerajaan. Dalam kes kedua, penyimpanan benih dianggap perlu kerana kelewatan berterusan dalam pengedaran benih oleh kerajaan. Terdapat juga kebimbangan mengenai penyelewengan sumber genetik tempatan memandangkan peningkatan minat dalam mengkomersialkan varieti tradisional.

Perjanjian perdagangan bebas sering digunakan untuk memaksa negara menyertai Upov. Dalam kes Malaysia, ratifikasi mengejut Perjanjian Komprehensif dan Progresif untuk Perkongsian Trans-Pasifik (CPTPP) pada Oktober 2022 adalah membimbangkan, kerana perjanjian tersebut memerlukan Malaysia untuk menyertai Upov dalam tempoh empat tahun.

Walau bagaimanapun, terdapat negara yang tidak meratifikasi Upov walaupun diperlukan oleh perjanjian perdagangan, disebabkan oleh potensi kesan negatif Upov terhadap sistem pertanian negara dan bantahan awam.

Pakar bebas yang melaporkan kepada PBB juga telah berhujah keras untuk tidak menggunakan perjanjian perdagangan untuk memaksa Upov ke atas negara membangun seperti Malaysia. Kami membantah sebarang usaha Kementerian Pertanian untuk meminda Akta PVBT untuk menyertai Konvensyen Upov.

Mohideen Abdul Kader ialah presiden Persatuan Pengguna-Pengguna Pulau Pinang (CAP) dan NurFitri Amir Muhammad ialah ketua penyelaras, Forum Kedaulatan Makanan Malaysia (FKMM)

English version

Upov Convention is not suitable for Malaysia, denies farmers’ rights, encourages biopiracy and threatens agrobiodiversity

By Mohideen Abdul Kader and NurFitri Amir Muhammad

Farmers in Malaysia obtain seed supplies from various sources, namely from government agencies such as the Department of Agriculture, the private sector through seed wholesalers and retailers, and from friends and family members.

READ MORE:  Why were activists and farmers bloodied and arrested while defending their land?

Based on legislation, seeds can be divided into protected varieties and non-protected varieties.

Protected varieties are registered under the plant variety protection mechanism. Plant variety protection consists of monopoly rights (also known as plant breeders’ rights) conferred to the plant breeder for a specific duration in relation to the development of new plant varieties.

Currently, Malaysia adopted the Protection of New Plant Varieties Act 2004 (PNPV Act) which aims to balance the different interests operating within the national agricultural system while reflecting Malaysia’s rights and commitments under various international instruments such as the International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture, the Convention on Biological Diversity and the Nagoya Protocol.

Some of the important characteristics of the PNPV Act are:

 • Recognition and protection of contributions made by local farmers and indigenous peoples to the development of new varieties of plants by using different registration criteria for commercial breeders and local farmers
 • Measures that are aimed at operationalising the rights of Malaysia under the Convention on Biological Diversity to prevent biopiracy, to facilitate fair and equitable sharing of benefits, and to support the implementation of biosafety legislation such as the declaration of the source of the genetic material of the plant and prior written consent of the authority representing the local community or the indigenous people if the plant variety is developed from traditional varieties
 • Restrictions on plant breeders” rights so as to not affect non-commercial uses and small farmers’ practices of cultivating their own land with farm-saved seeds or propagating materials, allowing also the exchange of reasonable amounts of seeds or propagating materials among small farmers

There is another set of plant variety protection laws that are being lobbied by certain parties to be used in Malaysia called the International Union for the Protection of New Varieties of Plants Act 1991 (Upov). The Upov Convention was essentially set up as a small club of countries dedicated to creating commercial plant breeders’ rights. It was designed to suit the farming system of developed countries, especially European countries that are heavily dependent on commercial breeders for seed supply.

Upov provides extensive protection of plant varieties to breeders, with a minimum of 20 years (25 years for trees and vines) of monopoly rights. This monopoly disregards the innovations made by farmers over the centuries by severely limiting the rights of farmers to freely save, use, exchange and sell farm-saved seeds and propagating material. Farmers apply their traditional knowledge in the selection, preservation and storing of seeds as the basis of local innovation and in situ seed conservation.

Upov claims that there are exceptions whereby the breeders’ right shall not extend to acts done privately and for non-commercial purposes but it provides a narrow interpretation of the exception. Selling or exchanging seeds or propagating materials with nearby farmers or in local markets, or even the sharing of seeds or consuming the product of the harvest with family members not living on the same holding would be outside the scope of the exception.

Under Upov, the key criteria for a new plant variety to be protected are novelty (the variety cannot have previously been available within a specific timeframe), distinctness (distinguishable from any other variety), uniformity (sufficiently uniform in its relevant characteristics) and stability (relevant characteristics must remain unchanged after repeated propagation).

With these strict criteria, Upov already excludes farmers’ varieties or land races from being given similar protection since farmers usually will produce more heterogeneous and variable varieties which respond to diverse genetic resources. This is crucial for crop biodiversity.

READ MORE:  Hentikan keganasan terhadap petani dan aktivis sosial di kawasan parlimen Anwar (Malay/English)

On biopiracy, the Upov Act states that the breeder’s right has to be independent of any measure concerning the production, certification, marketing, importing or exporting of the material, thus rejecting any kind of disclosure of country of origin or legal provenance of genetic resources as a condition for the granting of plant variety protection. This is against Malaysia’s obligations under the Convention on Biological Diversity and the Nagoya Protocol.

The author of “The potential impact of UPOV 1991 on the Malaysian seed sector, farmers and their practices”, a report published by Third World Network and Apbrebes, conducted surveys and interviews to better understand what is happening on the ground and the potential implications of Upov and its restrictions on paddy farmers as well as farmers planting vegetables, fruits and industrial crops in Peninsular Malaysia, Sabah and Sarawak.

In Peninsular Malaysia, a survey conducted among 200 paddy farmers found that 50.4% of seeds that the respondents use are of the protected MR220 CL2 variety, followed by the protected Siraj MR297 variety (26.4%).

The survey found that:

 • 33.5% of the farmers save seeds from their own farms
 • 83.6% do it because they believe that the quality of the seeds is guaranteed and they are satisfied with the seeds that they processed themselves
 • The other 16.4% want to save costs by saving seeds. The amount of the seeds that they save is 10% to 20% of their harvest and they also share and sell the farm-saved seeds.

Almost 99% of the survey respondents were opposed to restrictions on the exchange and sale of seeds for reasons such as:

 • wanting freedom to choose whatever seed they prefer
 • wanting to control their own farm-saved seeds
 • no guarantee that the seeds in the market will always maintain its quality
 • worries that the seed price will increase and
 • worries that they cannot save costs when needed

In Sabah and Sarawak, a series of in-depth interviews conducted among 40 paddy farmers revealed seed saving and exchange to be a common practice among farmers using traditional or government-subsidised paddy seeds. In the latter case, seed saving is considered necessary due to constant delays in seed distribution by the government. There is also concern about the misappropriation of local genetic resources in light of increased interest in commercialising traditional varieties.

Free trade agreements are often used to force a country to join Upov. In the case of Malaysia, its surprise ratification of the Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP) in October 2022 is a concern, for the agreement requires Malaysia to join Upov within four years. However, there are countries that have not ratified Upov even when required by a trade agreement, due to the potential negative effects of Upov on national agriculture systems and public opposition.

Independent experts reporting to the UN have also strongly argued against using trade agreements to impose Upov on developing countries such as Malaysia. We object to any effort by the Ministry of Agriculture to amend the PNVP Act to join the Upov Convention.

Mohideen Abdul Kader is president of Consumers’ Association of Penang (CAP) while NurFitri Amir Muhammad is head coordinator of the Malaysian Food Sovereignty Forum (FKMM)

The views expressed in Aliran's media statements and the NGO statements we have endorsed reflect Aliran's official stand. Views and opinions expressed in other pieces published here do not necessarily reflect Aliran's official position.

AGENDA RAKYAT - Lima perkara utama
 1. Tegakkan maruah serta kualiti kehidupan rakyat
 2. Galakkan pembangunan saksama, lestari serta tangani krisis alam sekitar
 3. Raikan kerencaman dan keterangkuman
 4. Selamatkan demokrasi dan angkatkan keluhuran undang-undang
 5. Lawan rasuah dan kronisme
Support our work by making a donation. Tap to download the QR code below and scan this QR code from Gallery by using TnG e-wallet or most banking apps:
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Most Read

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x