Home Civil Society Voices Tambak laut tiada kesan kepada perikanan? Salah dan mengelirukan (Malay/English)

Tambak laut tiada kesan kepada perikanan? Salah dan mengelirukan (Malay/English)

One island instead of three: The 'scaled-down' Penang mega-reclamation plan - ZHAFARAN NASIB/THE STAR

Follow us on our Malay and English WhatsApp, Telegram, Instagram, Tiktok and Youtube channels.

Pada 22 November, dilaporkan dalam Free Malaysia Today bahawa semasa menjawab ketua pembangkang Muhammad Fauzi Yusoff (ahli dewan undangan negeri dari Sungai Dua) di Dewan Undangan Negeri Pulau Pinang, ahli majlis mesyuarat Fahmi Zainol (ahli dari Bayan Lepas) membuat kenyataan berikut:

Beliau merujuk kepada maklumat imej dari Malaysia Space Agency (MYSA), merangkumi tempoh 200 hari berturut-turut, untuk membuktikan bahawa tapak penambakan yang ditentukan bukanlah tempat penangkapan hasil nelayan. Selain itu, beliau menyampaikan data dari Jabatan Perikanan Pulau Pinang yang menunjukkan peningkatan jumlah tangkapan sebanyak 24% antara tahun 2015 dan 2020, walaupun terdapat lima projek penggerudian sedang berlangsung di seluruh negeri, melebihi tahap sebelum tahun 2014.

Walau bagaimanapun, kenyataan ini membawa risiko kekeliruan dan penafsiran yang salah kepada orang ramai, mencadangkan bahawa:

  • Kawasan pantai selatan Pulau Pinang kita bukanlah kawasan penting untuk menangkap ikan dan tempat pembiakan
  • Kerja penambakan memberi manfaat kepada industri perikanan, kerana ada bukti peningkatan pendaratan ikan

Kami berpendapat, data yang dipersembahkan oleh Fahmi telah diinterpretasi sebegini untuk memadai dengan rancangan kerajaan negeri, khususnya projek penambakan “Penang South Island”.

Mengatakan bahawa segala-galanya adalah baik walaupun dengan lima projek penambakan di Pulau Pinang sedang berlangsung, adalah tindakan yang tergesa-gesa dan tidak berhati-hati.

Pertubuhan Jaringan Ekologi dan Iklim (Jedi) bertujuan untuk memberikan penjelasan dan membetulkan ketidaktepatan dalam kenyataan Fahmi. Selain itu, kami berniat untuk memberikan cadangan yang membina untuk meningkatkan proses pengumpulan data negeri, memastikan maklumat yang lebih tepat dan boleh dipercayai untuk membuat keputusan yang berinformasi.

Imej satelit perlu dipersoalkan

Dakwaan yang dibuat oleh Fahmi, berdasarkan 200 imej data, yang mengesyorkan bahawa kawasan penambakan bukanlah tapak menangkap hasil laut untuk nelayan tempatan adalah tidak berasas.

Imej yang memaparkan bot di luar sempadan penambakan tidak meyakinkan bahawa aktiviti menangkap hasil laut berlaku secara eksklusifnya jauh dari tapak projek.

Daripada bergantung kepada kehadiran bot nelayan untuk mengesahkan tempat aktiviti perikanan, laporan satelit seharusnya memberi tumpuan kepada pengesanan dan pemantauan pergerakan pukat hanyut nelayan, yang biasanya digunakan oleh nelayan pantai di kawasan ini.

Dalam tahun sebelumnya, Jedi, bekerjasama dengan unit nelayan Teluk Kumbar dan Sungai Batu, menjalankan kajian GPS selama sebulan mengenai penggunaan pukat hanyut.

Nelayan pantai biasanya melepaskan pukat hanyut mereka selama 30-45 minit sebelum mengambilnya semula. Semasa tempoh menunggu ini, bot nelayan sering memposisikan diri di luar tapak penambakan untuk mengelakkan gangguan kepada tangkapan mereka dan mengganggu pergerakan pukat hanyut mereka.

Melalui penandaan GPS selama sebulan terhadap pukat hanyut nelayan, kami berjaya mendokumentasikan lokasi pelepasan dan pengambilan, serta jarak pergerakan pukat hanyut. Data yang diterapkan ini tidak dicerminkan dalam imej satelit MYSA. Pautan ke data GPS di sini.

Jedi dengan tegas berpendapat bahawa data yang boleh dipercayai untuk menilai tapak penangkapan hasil laut hanya dapat diperoleh dengan menjejaki pergerakan pukat tunda.

Oleh itu, membuat kenyataan umum berdasarkan imej satelit yang menampilkan bot nelayan, mempunyai relevansi yang sedikit dalam konteks ini. Ia menunjukkan kurangnya pemahaman asas terhadap kaedah menangkap hasil laut yang digunakan oleh majoriti nelayan di kawasan ini.

Analisis data perlukan penelitian

Walaupun laporan keseluruhan pendaratan ikan dari Jabatan Perikanan untuk Pulau Pinang menunjukkan peningkatan tangkapan, adalah penting bagi Fahmi untuk melakukan pemeriksaan yang lebih terperinci terhadap data sebelum membuat kesimpulan bahawa industri perikanan kita mengalami peningkatan positif.

Setelah tinjauan terperinci terhadap laporan pendaratan ikan Jabatan Perikatan dari tahun 2012 hingga 2022, penemuan kami menunjukkan penurunan jumlah pada beberapa spesis ikan tertentu.

Sumber: Jabatan Perikanan Malaysia – Pendaratan Ikan Laut Mengikut Negeri dan Spesis (Perangkaan Perikanan Tahunan 2021- 2022)

Sebagai contoh, ikan gelama, menunjukkan penurunan sebesar 67.6% dari jumlah tangkapan tertingginya sebanyak 5,771 ton (2013) dan menjunam kepada 1,861 ton pada tahun 2022. Penurunan yang serupa juga teramati pada ikan belanak, dengan penurunan sebanyak 42.6% dari jumlah tangkapan tertingginya pada tahun 2013.

READ MORE:  Laksanakan dengan segera projek perumahan untuk nelayan Kuala Juru

Ikan kembong, sering dirujuk sebagai “ikan rakyat” kerana pembeliannya yang meluas di kalangan rakyat Malaysia, menunjukkan satu anomali pada tahun 2016-2017 dengan mencatatkan tangkapan lebih daripada 1,000 tan.

Walau bagaimanapun, ikan ini mengalami penurunan drastik menjadi hanya 48 tan pada tahun 2018. Trend ini berlanjutan pada tahun 2022, dengan hanya 73 tan ikan kembong yang didaratkan di Pulau Pinang, menunjukkan penurunan berterusan sejak tahun 2020.

Penurunan ini dijangka akan berterusan disebabkan impak perubahan iklim (Othman et al, 2021).

Apabila meneliti tangkapan yang lebih bernilai, data pendaratan ketam oleh nelayan di Pulau Pinang menunjukkan penurunan yang ketara. Dalam tempoh 10 tahun yang lalu, pada tahun 2016, tercatat tangkapan tertinggi sebanyak 984 tan.

Tetapi pada tahun 2022, tangkapan merosot menjadi 562 tan, menandakan penurunan sebanyak 42.9%.

Udang putih besar, tangkapan hasil laut yang bernilai secara komersial dan penting bagi nelayan, dengan harga jualan antara RM50-RM60 per kg, mengalami penurunan yang ketara di Pulau Pinang menurut laporan Jabatan Perikanan.

Walaupun tangkapan tertinggi yang direkodkan adalah 2,882 tan pada tahun 2013, pendaratan udang di Pulau Pinang mengalami penurunan sebanyak 24.8% pada tahun 2022.

Bertentangan dengan kenyataan Fahmi yang menyatakan bahawa tangkapan ikan Pulau Pinang jauh lebih tinggi berbanding pra-2014, walaupun terdapat lima projek penambakan, pemeriksaan yang lebih dekat terhadap data menimbulkan keraguan mengenai impak projek-projek ini terhadap pendaratan ikan laut di Pulau Pinang.

Ia kurang tepat untuk mengatakan peningkatan keseluruhan tangkapan apabila data Jabatan Perikanan menunjukkan penurunan pada beberapa spesies penting hasil laut.

Seruan untuk bertindak

Jedi menegaskan kepentingan interpretasi setiap set data dengan jujur dan tulen. Untuk mencapai ini, data yang diterima memerlukan usaha teliti untuk mencapai peringkat akar umbi, khususnya dengan melibatkan nelayan untuk penjelasan dan pemahaman sebelum membuat sebarang interpretasi atau penilaian.

Dalam konteks ini, kami mencadangkan agar Fahmi, dalam peranannya sebagai ahli majlis mesyuarat kerajaan negeri Pulau Pinang yang bertanggungjawab terhadap agroteknologi, keterjaminan makanan dan pembangunan koperasi, menjalankan langkah-langkah berikut:

Rekodkan pergerakan pukat hanyut nelayan, bukan bot nelayan – Manfaatkan teknologi satelit dan penandaan GPS untuk memantau pergerakan pukat tunda daripada hanya memberi tumpuan kepada bot nelayan.

Tumpukan kepada data tangkapan spesis tertentu, bukan keseluruhan tangkapan – Daripada hanya mempertimbangkan keseluruhan tangkapan, selidiki butiran data tangkapan secara spesifik – sebagai contoh, ketam, udang, ikan kembong, ikan gelama dan ikan belanak. Analisis ini akan memberikan gambaran yang lebih tepat tentang keadaan semasa.

Wujudkan pasukan pemantauan untuk menjaga keterjaminan makanan semasa projek penambakan – Sebagai ahli majlis kerajaan negeri yang bertanggungjawab terhadap keterjaminan makanan negeri, alokasikan sumber untuk memastikan penilaian harian terhadap tangkapan hasil nelayan pantai. Elakkan bergantung sepenuhnya kepada laporan tahunan. Kecemasan situasi ini memerlukan pendekatan secara langsung, kerana projek penambakan yang sedang berlangsung boleh menimbulkan krisis makanan laut. Intervensi yang tepat pada masanya adalah penting, dan menunggu sehingga hujung tahun merupakan satu risiko yang komuniti tidak mampu tanggung.

Jed menyatakan solidariti dengan nelayan yang menentang kerja penambakan yang sedang berlangsung untuk Penang South Island. Kami berjanji untuk tetap waspada dan kritis sepanjang keseluruhan proses projek ini, memantau dan mengamati sebarang perubahan dan impak alam sekitar di Pulau Pinang. – Jedi

Sumber

Department of Fisheries [DOF]. Perangkaan Perikanan 2012 – 2022

Othman, M, Ahrasan, N & Tan, T (2021) “Report on Climate Change Impacts in Penang”, Penang Green Council.

English version

Reclamation not affecting fishing? Wrong and misinterpretation of data

On 22 November, it was reported in Free Malaysia Today that during his response to opposition leader Muhammad Fauzi Yusoff (the state assembly member for Sungai Dua) at the Penang State Legislative Assembly, state executive councillor Fahmi Zainol (the member for Bayan Lepas) made the following assertions:

READ MORE:  Mengapa tergesa-gesa teruskan projek penambakan mega di Pulau Pinang?

He cited information from the Malaysian Space Agency, spanning 200 consecutive days, to argue that the specified reclamation site is not a fishing spot.

Additionally, he presented data from the Penang Fisheries Department indicating that the total catch increased by 24% between 2015 and 2020, despite five ongoing reclamation projects across the state, surpassing the pre-2014 levels.

These statements, however, pose a risk of confusion and misinterpretation to the public, suggesting that:

  • Our southern coastal area is not a vital fishing and breeding area
  • Reclamation is beneficial for fisheries, implying an increase in fish

Fahmi may be claiming that the data speaks for itself, but we think it can be misconstrued to fit with the state government’s plans, particularly the reclamation of the “Penang South Island”.

Saying that all is well with five reclamation projects in progress without a critical understanding is not only an oversimplification but also a reckless claim.

The ecological and climate network group Jedi aims to provide clarification and rectify the inaccuracies in Fahmi’s statement.

Additionally, we intend to offer constructive suggestions to enhance the state’s data-gathering processes and ensure more precise and reliable information for informed decision-making.

Refuting the validity of satellite data images

Fahmi’s suggestion, based on the 200 data images, that the reclamation area is not a fishing ground for local fishermen is unfounded.

The images depicting boats outside the reclamation perimeter do not conclusively prove that fishing activities are exclusively conducted away from the project site.

Rather than relying on the presence of fishing boats to ascertain fishing hotspots, the satellite should focus on detecting and monitoring the movement of fishermen’s drift nets, which are commonly employed by coastal fishermen in this particular area.

In the preceding year, Jedi, in collaboration with Teluk Kumbar and Sungai Batu fishermen’s units, conducted a one-month GPS survey of drift net usage.

Coastal fishermen typically release their drift nets for 30-45 minutes before retrieving them. During this waiting period, fishing boats often position themselves outside the reclamation site to avoid disturbing their catch and interfering with the movement of the nets.

Through the month-long GPS tagging of the fishermen’s drift nets, we successfully documented the release and collection locations, as well as the distance covered by the drift nets. Such ground data was not captured by the satellite images. See links to GPS data is here.

Jedi firmly believes that reliable data for assessing fishing grounds can only be obtained by tracking the movement of drift nets.

Consequently, making sweeping assertions based on satellite images featuring fishing boats, which hold little relevance in this context, demonstrates a lack of fundamental understanding of the fishing methods employed by the majority of fishermen in this area.

Fish landing data requires scrutiny

While the overall fish landing report from the Department of Fisheries (DoF) for Penang suggests an increase in catch, it is crucial for Fahmi to conduct a more detailed examination of the data before resting on the conclusion that the fisheries sector is experiencing a positive upturn.

Upon a detailed review of the DoF fish landing report spanning from 2012 to 2022, our findings indicate a decline in the numbers of certain important fish species.

Source: Jabatan Perikanan Malaysia – Pendaratan Ikan Laut Mengikut Negeri dan Spesis (Perangkaan Perikanan Tahunan 2021- 2022)

For example, consider the commonly consumed fish like ikan gelama (croaker), which exhibited a 67.7% drop from its highest catch of 5,771 tonnes in 2013 to only 1,861 tonnes in 2022. A similar trend is observed for ikan belanak (mullet), with a 42.6% decrease from its highest catch in 2013.

READ MORE:  Fishermen and green groups file action against Penang's mega-reclamation project

The Indian mackerel, locally known as ikan kembong and often referred to as “ikan rakyat” (people’s fish) due to its widespread consumption among locals, exhibited an anomaly in 2016-2017, registering a catch of over 1,000 tonnes.

However, it experienced a drastic decline to merely 48 tonnes in 2018. The trend persisted in 2022, with only 73 tonnes of ikan kembong landed in Penang, signalling a continuous decrease in catch since 2020. This decline is anticipated to persist due to the impact of climate change (Othman et al, 2021).

Examining more valuable catches, the data for crab landings by fishermen in Penang reveals a significant decrease. In the past 10 years, 2016 recorded the highest catch of 984 tonnes, but in 2022, the catch plummeted to 562 tonnes, marking a 42.9% decline.

Furthermore, udang putih besar (large prawns), another commercially valuable and important catch for fishermen, commanding a price of RM50-RM60 per kg, has witnessed a substantial decline in Penang according to DoF’s report. While the highest recorded catch was 2,882 tonnes in 2013, the prawn landings in Penang experienced a 24.7% drop in 2022.

Contrary to Fahmi’s statement that Penang’s fish catch is much higher compared to pre-2014 despite five reclamation projects, a closer examination of the data raises questions about the impact of these projects on the landings of marine fish in Penang.

It is inaccurate to claim an overall increase in catch when the DoF’s data shows declines in crucial fish species for both consumers and fishermen alike.

Call to action

Jedi asserts the importance of a truthful and genuine interpretation of every dataset. To achieve this, the data we receive requires meticulous effort to reach the grassroots level, particularly engaging with the fishermen for clarification and understanding before any interpretation or judgement is made.

In light of this, we recommend that Fahmi, in his role as the agrotechnology, food security and cooperatives executive councillor, undertake the following measures:

Track the movement of drift nets, not fishing boats – Use satellite technology and GPS tagging to monitor the movement of drift nets rather than solely focusing on fishing boats.

Focus on specific catch, not just overall catch – Instead of considering the overall catch, delve into the specifics of the catch data. For example, crabs, prawns, mackerel, croaker and mullet. This analysis will provide a more accurate picture of the situation.

Set up a taskforce to safeguard food security during the reclamation project – As the executive councillor responsible for the state’s food security, he should allocate resources to ensure daily assessments of coastal fishermen’s catch, eschewing reliance solely on annual reports. The urgency of the situation demands a real-time approach, as the ongoing reclamation could potentially precipitate a seafood crisis. Timely intervention is imperative, and waiting until the year-end is a risk the community cannot afford.

Jedi stands in solidarity with the fishermen who oppose the ongoing reclamation work for the Penang South Island. We commit to remaining vigilant and critical throughout the entire process, monitoring and observing any environmental changes and impacts in Penang. – Jedi

References

Department of Fisheries. Perangkaan Perikanan 2012-2022

Othman, M, Ahrasan, N & Tan, T (2021) “Report on Climate Change Impacts in Penang”, Penang Green Council

The views expressed in Aliran's media statements and the NGO statements we have endorsed reflect Aliran's official stand. Views and opinions expressed in other pieces published here do not necessarily reflect Aliran's official position.

AGENDA RAKYAT - Lima perkara utama
  1. Tegakkan maruah serta kualiti kehidupan rakyat
  2. Galakkan pembangunan saksama, lestari serta tangani krisis alam sekitar
  3. Raikan kerencaman dan keterangkuman
  4. Selamatkan demokrasi dan angkatkan keluhuran undang-undang
  5. Lawan rasuah dan kronisme
Support our work by making a donation. Tap to download the QR code below and scan this QR code from Gallery by using TnG e-wallet or most banking apps:
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Most Read

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x